Вещно право

Консултации и изготвяне на документи, свързани с вещни права върху недвижими имоти – продажби, спорове за собственост и други вещни права, както и подготовка и представителство при изповядване на сделки с недвижими имоти и движимо имущество;

Процесуално представителство за решаване на вещно-правни спорове по исков ред.