Защита на личните данни

Софийска адвокатска колегия, наричана по-долу само „САК“, е въвела мерки за създаване на гаранции за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.
Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от САК дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

1.Данни за администратора и за контакт с него.
САК е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите й адвокати, младши адвокати и адвокати от Европейския съюз.
САК е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на САК са: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до САК като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на САК.
Исканията си може да отправяте до САК и на електронен адрес: register@sak-sas.bg

2.Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.
С Длъжностното лице за защита на данните на САК може да се свържете на електронен адрес: dpo@sak-sas.bg , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни от САК.
Софийска адвокатска колегия осъществява правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
–          Водене на регистър на адвокатите и младши адвокатите от САК, предвиден в чл. 9, ал. 3 от ЗА;
–          Водене на регистъра на чуждестранните адвокати, вписани към САК, предвиден в чл. 16, ал. 1 от ЗА;
–          Водене на регистър на адвокатските съдружия;
–          Водене на регистър на адвокатските дружества.
–          Водене на регистъра на адвокатските сътрудници по чл. 21, ал. 2 от ЗА;
–          Извършване на действия по обработка документите на лицата – кандидати за изпит за адвокати и младши адвокати съгласно чл. 9-11 от Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати;
–          Администриране на правната помощ, съобразно предвиденото в Закона за правната помощ и подзаконовите актове по прилагането му;
–          Осигуряване на процесуално представителство от особени представители по реда на ГПК;
–          Търсене на дисциплинарна отговорност от адвокатите, младшите адвокати и адвокатът от Европейския съюз от Софийска адвокатска колегия;
–          Посредничество в спорове между адвокати и адвокати и клиенти;
–          Свикване и организиране на общото събрание на адвокатите от САК;
–          Повишаване на професионалната квалификация на адвокатите;
–          Определяне и събиране на членски внос;
–          Изпълнение на други функции, определени от закона.
В тези случаи САК обработва лични данни на кандидати за адвокати, адвокати, младши адвокати, адвокати от Европейския съюз, жалбоподатели, клиенти на адвокати и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за о4.Категории получатели на данни извън САК.бработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.
За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, САК обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.
Когато САК обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.
Обработването на данни от САК се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4.Категории получатели на данни извън САК.
САК не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
–          Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);
–          Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
–          Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

5.Срок за съхранение на данните.
Като администратор на данни САК обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, данните в регистрите на адвокатите, младшите адвокати, адвокатските сътрудници и чуждестранните адвокати. Архива с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

6.Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни от САК в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
–          Право на достъп;
–          Право на коригиране на неточни или непълни данни;
–          Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
–          Право на ограничение на обработването;
–          Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
–          Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
–          Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до САК (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на САК

7.Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София град.

8.Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
САК не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9.Въведени от САК мерки за защита на личните данни.
С Вътрешни правила на Софийска адвокатска колегия за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 22.05.2018 г. на Софийски адвокатски съвет, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.
Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в Софийска адвокатска колегия, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на САК: DPO@SAK-SAS.BG .