Коммерческое право, коммерческие сделки, банкротство

Консултации относно дружествени договори, договори между акционери/съдружници, договори за управление и др;

Консултации относно учредяване, преобразуване (сливане, вливане и разделяне) и прекратяване на търговски дружества;

Изготвяне на документи за учредяване, преобразуване (сливане, вливане и разделяне) и прекратяване на търговски дружества и извършване на вписвания в Търговския регистър на Агенцията по вписванията;

Консултации, правна помощ и представителство при процедури по несъстоятелност;

Консултации и изготвяне на търговски договори, изготвяне на документи във връзка с търговски сделки, представителство в преговори;

Консултации и представителство пред различни институции при решаване на спорове, свързани с търговски сделки;

Процесуално представителство при решаване на търговско-правни спорове по съдебен ред.